Hva er menighetsrådet og fellesrådets oppgaver?

I alle menigheter i Den norske kirke er det menigheten/soknet som er den grunnleggende enhet og rettssubjekt. Menighetsrådet og fellesrådet velges av menigheten som to organer som skal opptre på vegne av menigheten i en valgperiode. Soknepresten er fast ansatt av Staten, og har fast plass i begge rådene.

Arbeidsfordelingen mellom de to rådene og soknerpresten ser slik ut:

Menighetsrådet Fellesrådet Soknepresten
Ifølge Kirkeloven § 9:Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har avsvar for at kirkelige undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeids og utvikles i soknet.” Ifølge Kirkeloven § 14: ”Fellesrådet er ansvarlig for: a) bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser, c) opprettholdelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det, f) — g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæringen.” Prestetjenesten er regulert gjennom sin ordinasjon og egen tjenesteordning for prester, jf. § 2: ”Presten skal forvalte ord og sakrament ved å holde forordnede gudstjenester og forrette kirkelige handlinger, utføre dåps- og konfirmasjonsopplæring, utøve sjelesorg og veiledning, gå med dødsbud, reise i soknebud og besøke syke, utføre forkynnelsesarbeid og – i samarbeid med menighetsrådet – gjøre annet menighetsbyggende arbeid.”
Ansvar for strategisk utvikling i menigheten Sørger for rammevilkår for soknene i kommunen og ivaretar soknenes interesser ovenfor kommunen. Leder prestetjenesten
Vedtar mål og planer for soknet Organiserer aktiviteter Forvalter statlige og kommunale tilskudd. Ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger
Vedtar lokale planer for kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikkVedtar lokal grunnordning for gudstjenestelivet og vedtar formål for kirkeofringer Er arbeidsgiver for alle kirkelig ansatt, unntatt prestene. Har ansvar for forkynnelse og sjelesorg
Ansvar for bruken av kirken og utleie av kirken Forvalter kirke og kirkegårder Medlem av menighetsråd og fellesråd

Les mer om menighetsråd og fellesråd.

Her finner du også mer informasjon om rådstrukturen i Den norske kirke.

I tillegg har Eidskog og Vestmarka menighetsråd nedsatt noen felles utvalg som skal jobbe med ulike sider ved kirkens liv.

Utvalgene:

  1. Gudstjenesteutvalget
  2. Kirkemusikalsk utvalg
  3. Diakoniutvalget
  4. Trosopplæringsutvalget
  5. Kenya-komitèen
  6. Redaksjonen for menighetsblad
  7. Jul i Eidskog

Les mer om utvalgene på siden om utvalg.